Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011

Η πρόσκληση για το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο του νέου Δήμου Μώλου–Καμένων Βούρλων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ____________Αριθμ. Πρακτ. : 3
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ________________Αριθμ. Πρωτ. : 755/24.1.2011
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ___Βαθμός προτερ/τας : Τακτικό

Ταχ. Δ/νση : Αγ.Παντελεήμονος 8
Τ.Κ. : 35008
Τηλέφωνο : 2235350029
Πληροφορίες : Γραφείο Πεοέδρου Δ.Σ
Fax : 2235022300
E-mail : kvourla@hol.gr

ΠΡΟΣ:

Αποδέκτες(όπως ο πίνακας Αποδεκτών)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28-1-2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Καμμένα Βούρλα 24.1.2011
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Ν. Καραμαζιώτης

Συνημμένα
1. Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΩΛΟΥ–ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

1. Λήψη απόφασης για προμήθεια καυσίμων με τη διαδικασία της απ’ευθείας ανάθεσης, για την περίοδο μέχρι 31-3-2011, σύμφωνα μς τις διατάξεις
α). Του άρθρου 3 παρ.3 περίπτωση γ(4) του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α(11389/23-3-1993
απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών).
β). Του άρθρου 3 παρ.20 περίπτωση ε) του Ν.1797/1988 και
γ). Του άρθρου 2 παρ.13 περίπτωση V του Ν.2216/1995.

2. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής έργων προυπολογισμού μέχρι 5.869,40 € χωρίς ΦΠΑ για το 2011
(άρθρο 15 του π.δ 171/1987).

3. Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την επιτροπή[.....]

παραλαβής έργων προυπολογισμού πάνω απο 5.869,40 € χωρίς ΦΠΑ, για το έτος 2011(άρθρο 16 του π.δ 171/1987).

4. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών(βεβαίωσης καλής εκτέλεσης) μέχρι του ποσού των 2.934,70 € χωρίς ΦΠΑ για το 2011(άρθρο 64 παρ.14 του π.δ 28/1980).

5. Ορισμός δημοτικού συμβούλου, μέλους της επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών (βεβαίωσης καλής εκτέλεσης) πέραν του ποσού των 2.934,70 € χωρίς ΦΠΑ

(άρθρο 63 του π.δ 28/1980).

6. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης αποτελεσμάτων των διαγωνισμών(αποσφράγηση και αξιολόγηση προσφορών) και απ’ευθείας ανάθεσης προμηθειών για το 2011(άρθρο 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α).

7. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών για το 2011(άρθρο 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α).

8. Ορισμός μελών της επιτροπής κατάρτησης του μητρώου αρρένων, για το 2011
(άρθρο 18 του Ν.2119/1993).

9. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβασμού φορολογικών διαφορών, για το έτος 2011.
(άρθρο 7 παρ.8 του Ν.2307/1995).

10. Ορισμός δημοτικών συμβούλων, μελών της επιτροπής εκποίησης ακινήτων
(άρθρο 186 του Ν.3463/2006).

11. Συγκρότηση επιτροπής για την σφράγηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος(άρθρο 80 του άρθρου 80 του Ν.3463/2006).

12. Εκλογή αντιπροσώπου στον " Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας" , για όλη τη δημοτική περίοδο(άρθρα 245, 246 του 3464/2006).

13. Ορισμός δημοτικού συμβούλου, μέλους της επιτροπής του άρθρου 1 παρ.1 του π.δ 23/2000 και του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα(ΦΕΚ 444 Β/99).

14. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για τον έλεγχο στοιχείων
α). Απόδοσης τελών παραπιδημούντων και
β). Απόδοσης τελών επι των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης,
εστιατορίων κ.λ.π
(άρθρα 53, 54 του Ν.1416/1984 και ΚΥΑ 5214/24-1-1985 των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών)

15. Έγκριση Φύλλων Αυτοτελών Οικισμών(Φ.Α.Ο), στα πλαίσια της επικείμενης γενικής απογραφής κτιρίων, πληθυσμού-κατοικιών του 2011

(σχετικό 11/10-1-2011) της Υπηρεσίας Στατιστικής Νομού Φθιώτιδας).

16. Χορήγηση παράτασης χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου
"Κατασκευή έργων για την ίδρυση νέου νεκροταφείου" στον πρώην δήμο Αγ. Κωνσταντίνου.

17. Χορήγηση παράτασης χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου

"Διαμορφώσεις Δημοτικών οδών Δήμου Μώλου" πρών δήμου Μώλου.

18. Χορήγηση παράτασης χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου "Κατασκευή ποδοσφαιρικού γηπέδου Αγ. Σεραφείμ" πρώην δήμου Μώλου.

19. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για την μελέτη "Οριστική μελέτη του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων της πυκνοκατοικημένης περιοχής του Δ.Δ Μώλου και σύνταξη τευχών δημοπράτησης" του πρώην δήμου Μώλου.

20. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου "Κατασκευή πεζοδρομίων" του πρώην δήμου Μώλου.

21. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για τη μελέτη "Περιβαλλοντική μελέτη των αποχετευτικών δικτύων και των εγκ/σεων επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Μώλου" του πρώην δήμου Μώλου.

22. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για τη μελέτη "Προμελέτη των εγκ/σεων επεξεργασίας λυμάτων Μώλου-Σύνταξη τευχών δημοπράτησης" του πρώην δήμου Μώλου.

23. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για τη μελέτη
"Οριστική μελέτη του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού του Δ.Δ Μώλου" του πρώην
δήμου Μώλου.

24. ‘Εγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου
"Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης στο Μώλο και την Μενδενίτσα".

25. Εξέταση αίτησης απαίτησης δεδουλευμένων(απο το 2009) του δημότη Αριστείδη Κωστακόπουλου και λήψη απόφασης.

thronio.gr
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου