Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2013

Δήμος Μώλου - Αγ. Κων/νου ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Την πρόσληψη συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων ΥΕ 16 Εργατών Γενικών
Καθηκόντων για την κάλυψη αναγκών πολιτικής προστασίας δίμηνης διάρκειας, με
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη,
υποδικία, δικαστική συμπαράσταση κλπ.)
4. Προκειμένου για προσλήψεις σε υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου του Δημόσιου Τομέα ή σε ΟΤΑ δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται
οι υποψήφιοι που είναι έλληνες πολίτες. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία
έχουν και οι πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους
περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.2431/1996. Γίνονται επίσης δεκτοί
Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται
από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να
απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά
τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους
τρόπους (ν.δ.3832/1958).
Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της
Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της
οικείας ειδικότητας, η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
παρακάτω παράγραφο της παρούσας ανακοίνωσης «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της
ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς
αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο
και Τένεδο.
ΣυνημμένοΜέγεθος
vl9vok1-m1o.pdf128.04 KB
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου